november 29, 2018

Algemene voorwaarden &Robin

Plaats van de dienst

Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, wordt de Opdracht uitgevoerd in de lokalen van de Klant op diens maatschappelijke zetel.

Uitvoeringsmodaliteiten

a) De Klant zal &Robin alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de Opdracht ter beschikking stellen. &Robin  zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt. Aangezien &Robin  in het kader van deze Overeenkomst activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van projecten en/of activiteiten van de Klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de Klant.

b) Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet &Robin een beroep op de Uitvoerder(s), waarvan de identiteit opgenomen is in de Overeenkomst. &Robin  heeft steeds het recht een andere uitvoerder aan de Klant voor te stellen die de uitvoering van de Opdracht zal overnemen. De Klant dient de nieuwe Uitvoerder schriftelijk goed te keuren, doch zal zijn goedkeuring niet onredelijkerwijze weerhouden.

c) Indien een Uitvoerder de Opdracht langer dan 30 dagen dient te onderbreken, de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Opdracht niet langer uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan &Robin te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de al door de Uitvoerder verrichte diensten te vergoeden. Indien &Robin  het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om een vervanger voor de Uitvoerder ter beschikking te stellen van de Klant. Indien &Robin  binnen de een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger voor de Uitvoerder ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen.

d) De Klant verbindt zich ertoe om tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende de periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen enkele vorm van samenwerking aan te gaan met de Uitvoerder of Uitvoerders, dit op straffe van een schadevergoeding ten bedrage van het 180 keer het dagtarief van de Uitvoerder zoals vermeld in de Overeenkomst.

Looptijd, onderbreking en verlenging van de Opdracht

a) De looptijd van de Opdracht wordt vermeld in de Overeenkomst en wordt erin aangeduid als de looptijd.

b) Volgens de beschikbaarheden van de Uitvoerders, kan &Robin de Opdracht onderbreken. &Robin  zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Opdracht tijdig meedelen aan de Klant. Door de onderbrekingen wordt echter de einddatum van de duurtijd niet automatisch verlengd.

Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan &Robin  naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, ontbinden:

 • ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting;
 • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant.

In dergelijk geval, zal de Klant alle nog niet betaalde diensten die &Robin  al geleverd heeft, onmiddellijk betalen tegen aflevering door &Robin  van een regelmatige factuur. Deze betaling zal uitgevoerd worden onverminderd het recht van &Robin  op een schadevergoeding voor mogelijk geleden schade die zij door alle middelen van recht kan bewijzen. Alle communicatie ingevolge artikel 4 van de Algemene Voorwaarden gebeurt door het louter verzenden van een per post aangetekende brief.

Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk,  elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de partijen wordt uitgewisseld.

Elke partij en zijn werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst.

De verplichting tot vertrouwelijkheid zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheids-verplichting of geheimhouding gebonden is;
 • de informatie die een partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de partij die ze heeft ontvangen;
 • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

Vergoeding en betalings-modaliteiten

a) De Vergoeding geldt exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen.

b) De Prijs wordt jaarlijks op de verjaardag van de Overeenkomst herzien op basis van volgende formule:

Nieuwe prijs = Prijs x Nieuwe index

Aanvangsindex

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst.

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst.

c) &Robin verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Opdracht zich zoveel mogelijk te schikken naar het werkschema van de Klant. Voor prestaties tijdens de avond- of ochtenduren (na 20 uur en voor 7 uur) en/of weekends en wettelijke feestdagen, dienen partijen en de Uitvoerder(s) expliciet akkoord te gaan met de te presteren uurroosters.

d) Er wordt uitgegaan van een werkschema van 40 uren per week of 8 uur per dag, tenzij anders voorzien in de Overeenkomst.

Hierbuiten worden volgende verhogingen gehanteerd ten opzichte van de Prijs (niet cumulatief):

 • prestaties > 8 uur/dag of 40 uur/week: verhoging ten belope van de Prijs x 50%
 • prestaties tussen 20 en 07 uur: verhoging ten belope van de Prijs x 100%
 • prestaties op zaterdag, zondag of wettelijke feestdag: verhoging ten belope van de Prijs x150%

e) De Uitvoerder zal zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord door middel van de daarvoor bestemde formulieren met urenverantwoording.

f) De facturen worden telkens op het einde van de maand opgemaakt worden voor de diensten geleverd gedurende de afgelopen maand. Deze vergoeding is betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

g) Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in.

h) Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %. Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

i) Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van &Robin aanleiding geeft, mag &Robin , ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door &Robin  gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag &Robin  de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

Aansprakelijkheden

&Robin zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van &Robin  zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de Klant verschuldigd voor de Opdracht, hetzij een bedrag van 5.000 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

 • de vergoeding door &Robin voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, klanteel en dergelijke;
 • schade veroorzaakt door de fout van de Klant;
 • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant &Robin  vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door &Robin  geleverde diensten.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval &Robin  werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

Algemene bepalingen

a) Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

b) &Robin kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van &Robin  en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.

c) De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

© UfinityNV